Op deze pagina geven wij antwoord op veelgestelde vragen. Het wordt gedurende het project regelmatig bijgewerkt. Laatste update: 09-10-2017

Stedenbouwkundig ontwerp / woningen

Het plan gaat uit van 32 woningen. In de nota van uitgangspunten is bepaald dat er maximaal 38 woningen mogen komen. Het plan gaat dus uit van een lager aantal.

De keuze om hier woningbouwontwikkeling toe te staan om de sanering mogelijk te maken is vele jaren geleden gemaakt. Wij zijn uitgegaan van de uitgangspunten die zijn vastgelegd. Met minder woningen krijgen we het financieel niet rond. We krijgen er geen subsidie op om de vervuiling op te ruimen.

Het idee voor het terrein is om de gebouwen in harmonie met de omgeving vorm te geven. Het plan gaat uit van 11 gebouwen van verschillende omvang met in totaal 32 woningen. Het wordt een soort buurtschapje met kleinere en grotere gebouwen bij elkaar. Ze staan gedraaid ten opzichte van elkaar, zodat er doorkijkjes ontstaan in de richting van de polder en het water.

De norm die we moeten realiseren is 1,7 perkeerplaats per woning. Er zoveel mogelijk parkeerplaatsen op eigen erf bij de woningen. Dat levert 1,3 parkeerplaats per woning op.

De overige 0,4 parkeerplaats per woning komen op drie plekken in het plan en worden iets verlaagd, zodat ze buiten de zichtlijnen liggen.

Bestaande bebouwing en inrichting

De huidige bebouwing op het terrein is vervallen en wordt gesloopt. Het betreffen geen monumenten of panden met monumentale waarden.

Aan de polderkant staan geknotte wilgen. Die willen we graag laten staan, maar ze hebben wel onderhoud nodig. Op de kop staan allemaal zaailingen, bomen die zijn komen aanwaaien. Het zijn grote bomen, maar deze zijn van slechte kwaliteit. Vanwege de sanering en ophoging moeten ze vermoedelijk vervangen worden. Het groene beeld blijft behouden. De Haarlemse bomenwachters zijn betrokken bij het plan.

Informatievoorziening aan de buurt

Op 3 maart 2017 zijn wij eigenaar geworden van het terrein en op 10 maart 2017 hebben we een huis-aan- huisbrief verspreid en een informatieavond georganiseerd om buurtbewoners te informeren en bij het project te betrekken. Eerder kon dus niet.

We informeren buurtbewoners en geïnteresseerden door middel van:

  • de website zuidschalkwijkerweg58.nl
  • een e-mailnieuwsbrief
  • informatiebijeenkomsten, de laatste bijeenkomst was 19 december 2017

Alles wat gezegd is wordt genotuleerd en wordt gepubliceerd op de website. In nieuwsbrieven en op volgende bijeenkomsten komen we er op terug op suggesties en opmerkingen en laten we zien wat we er mee gedaan hebben.

Besluitvormingstraject gemeente Haarlem

De gemeente heeft samen met de vorige eigenaar een nota van uitgangspunten opgesteld over een goede invulling van het terrein na het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten. Bovendien moet de vervuiling op het terrein gesaneerd worden. Dat is ook een economische opgave. Door woningbouw genereer je de middelen die dat mogelijk maken.

Het geldende bestemmingsplan van 2010 maakt het door middel van een zogenaamde uitwerkingsverplichting mogelijk om woningbouw ter plaatse te realiseren. De nota van uitgangspunten is een toetsingskader waarbinnen deze woningbouw mag plaatsvinden en is vastgesteld door het college.

De nota van uitgangspunten is destijds vastgesteld in het college van B&W en besproken in de raadscommissie ‘Ontwikkeling’. Dat is een openbaar traject geweest.

De gemeente heeft een participatie- en inspraakplan opgesteld en daarin zijn ook momenten benoemd voor participatie en inspraak.

Voorjaar 2018 wordt het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan. opgesteld. Daarna start de juridisch planologische procedure. We hopen in 2019 te kunnen starten met de sloop en sanering. De bouw is dan in 2020/2021.

Wij verwachten dat we eerder een procedure zullen starten, maar kunnen dat nu nog niet met zekerheid zeggen.

Onderhoud Zuid Schalkwijkerweg

In de Nota van Uitgangspunten is bepaald dat de verkeerstoename ten opzichte van de actieve bedrijfsvoering op het terrein niet mag toenemen, op basis daarvan zijn de verkeersbewegingen in kaart gebracht en is aan de hand daarvan het maximale aantal van 38 woningen bepaald.

Het groot onderhoud is in voorbereiding. Over de planning van de uitvoering vindt overleg plaats tussen de ontwikkelaar en de gemeente.

In eerste instantie was het idee om met de weg te wachten tot na de bouw. Maar voordat de bouw klaar is, kan nog enkele jaren duren. Renovatie van de weg kan zo lang niet worden uitgesteld. We moeten straks dus voorzichtig zijn met transport over de weg.

Er bestaan geen plannen om de Zuid Schalkwijkerweg te verbreden.

Ja, de gemeente heeft een klankbordgroep in het leven geroepen. De rol tijdens de voorbereidingsdase is vooral adviserend en meedenkend. De gemeente hoort graag via de klankbordgroep welke thema’s en vragen er leven bij jullie. Verder in het proces komt er ook een informatieavond. Buurbewoners kunnen suggesties aanleveren aan de klankbordgroep via klankbordgroepzsw@wijkraadmolenwijk.nl

Het is zo dat elk plan binnen de mogelijkheden van de locatie wordt beoordeeld. Er zijn geen andere actuele projecten.

De planning is om in het vierde kwartaal van 2018 te starten.

Bouwverkeer over de Zuid Schalkwijkerweg

De transporten die te maken hebben met het grondwerk, sloopwerk en sanering zullen zo veel mogelijk via het water worden gedaan. Voor de materialen die te maken hebben met de bouw van de woningen ligt dit wat complexer. Er zal waar mogelijk via het water worden aangevoerd, echter is het de verwachting dat dit niet in alle gevallen mogelijk zal zijn. Indien er (grote) transporten via de Zuid Schalkwijkerweg dienen te worden gedaan, zal er rekening worden gehouden met de overige gebruikers van de weg en de aanwonenden.

De bereikbaarheidscoördinator van de gemeente geeft aan dat het natuurlijk de voorkeur heeft dat nood- en hulpdiensten vanaf twee kanten een calamiteit kunnen benaderen. Als dit echt niet mogelijk is dan is dat geen reden om een vergunning te weigeren. Alleen is het wel zaak dat de aanrijroute zoveel mogelijk wordt vrij gelaten zodat verkeer vrij kan passeren.

We kiezen voor transport over water en maken een tijdelijke laad- en lossteiger.

Dit is geen optie vanwege de hoge kosten.

Wij zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat het bouwverkeer zich houdt aan de verkeersregels. Er zal een omgevings-managementplan worden opgesteld waar dit een belangrijk onderdeel zal vormen.

Waterkering

De dijk is onderdeel van het perceel. Dus het eigendom ligt bij ons. Wel heeft het Hoogheemraadschap de zeggenschap en een controlerende taak.

De waterzijde van het terrein is onderdeel van de waterkering ter bescherming van de achterliggende polder. Het Hoogheemraad-schap wil de dijk op termijn ophogen. Het plan is om die verhoging al uit te voeren voordat er woningen worden gebouwd.

Nee, de gemeente draagt niet bij aan onze infrastructuur Het Tjaden-terrein is privégrond en daar ontwikkelt Wibaut op eigen risico. Wij betalen de kosten zelf. De openbare ruimte, die wij op eigen kosten aanleggen, dragen we aan het eind over aan de gemeente. Dit is een gangbare procedure.

De verhoging van de kade staat nu nog niet op prioriteitenlijstjes waar geld voor beschikbaar is. Bij de dijkverhoging willen we anticiperen op de toekomst. We willen niet dat straks als de woningen er staan de dijk nog moet worden aangepakt.

Aardgasleiding

Door het terrein loopt een grote aardgas-leiding. Aan weerszijden mag tot een afstand van 4 meter niet gebouwd worden.

Bodemvervuiling en –sanering

De ernstige bodemvervuiling bestaat uit vervuiling door zware metalen en PAK, olieverontreiniging, carbolineum en asbest. In de grond zijn ook veel puinresten aanwezig.

Er zijn 5 plekken met mobiele verontreiniging. Dat zijn plekken waar de vervuiling kan uitspoelen. Die moeten worden opgeruimd.  Daarnaast ligt op ongeveer de helft van het terrein immobiele vervuiling aan de oppervlakte. Het is niet heel zorgwekkend, maar je mag er niet wonen.

Er zijn meer dan 100 jaar intensieve bedrijfsactiviteiten op het terrein geweest. Maar er zijn verschillende lezingen over, er zal worden getracht duidelijkheid hierover te krijgen.

Het is mogelijk een afspraak te maken om deze stukken in te kunnen zien. Het is niet onze bedoeling deze stukken op dit moment te gaan verspreiden.

Er zal een saneringsplan worden opgesteld, de mobiele verontreinigingen zullen worden afgegraven en afgevoerd, de immobiele verontreinigingen zullen middels een leeflaag worden afgedekt.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een zeer belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van het terrein. Zo is het bijvoorbeeld onze doelstelling om de woningen niet te voorzien van een gasaansluiting. Ook wat betreft materialisering van de woningen zal duurzaamheid een belangrijk aspect zijn. Gedurende de planvorming zal dit meer gestalte gaan krijgen.

Het is één van onze denkrichtingen om af te wijken van de parkeernorm van de gemeente Haarlem met 2 auto’s per woning. Dat kan je omlaag brengen door bijvoorbeeld te werken met deelauto’s.

Verkoop van de woningen

Dat valt op dit moment nog niet te zeggen. We zitten aan het begin van een complex ontwikkeltraject.

Die worden pas vlak voor de verkoop bekend gemaakt.

Nee, dat gaat niet. We weten nog niet hoe de woningen er uit gaan zien, dus ook niet waarop we een optie geven.

We weten nu nog niet precies hoe de woningen er uit gaan zien. In een van de volgende informatiebijeenkomst kunnen we u een beter beeld presenteren.

Op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor de nieuwsbrief!

Geïnteresseerd